Vattnet

Öringesjön är en naturligt näringsrik (eutrof) sjö. Vattnets kvalitet är ur bakteriologisk synvinkel god.

Inga avlopp mynnar ut i sjön och inga andra tillflöden finns förutom mindre mängder dagvatten från regn och snösmältning som når sjön från det omgivande området.

Sjöns enda utlopp är i Slumnäsbäcken, som mynnar ut i Erstaviken. Vattenomsättningen är låg och näringsämnena koncentreras. Mycket höga fosforhalter och höga kvävehalter har uppmätts och tidvis är det sommar- och vintertid syrebrist vid bottnarna. Detta tyder på en stor belastning av organiskt material. Sjön har en mycket god buffringsförmåga och pH-nivån och motståndskraften mot försurning är goda.

Under åren har en del åtgärder gjorts. Efter en vattendom gavs Tyresö kommun tillstånd att återställa utloppet i Slumnäsbäcken och arbetet utfördes 1995. Under vintern 2012/2013 drabbades sjön av akut syrebrist och ett stort antal fiskar dog. Numera finns i Slumnäsviken en luftningsanläggning som säkerställer att vattnet syresätts vintertid när sjön är isbelagd.

Miljömålet för Öringesjön är att behålla badbarheten och varsamt ta bort vass.

~